PetCity teenuste tingimused ja teenustega seoses isikuandmete töötlemine

Pet City OÜ poolt osutatavad teenused ja nende kirjeldused on toodud PetCity veebilehel https://www.petcity.ee/teenused

Veebis pakutavatele teenustele saab registreeruda PetCity veebilehel. Muudele teenustele saab registreeruda PetCity kodulehel vastavate teenuste juures toodud telefoninumbrite kaudu. Veebis pakutavaid teenuseid teostatakse videokõnerakenduse vahendusel. Muud teenused teostatakse PetCity poodides või kliinikutes, mille kohta saab teha valiku teenusele registreerumisel. PetCity teenustele, va PetCity kliiniku teenustele, kohaldub Apotheka kliendikaart, mille esitamisel on osa teenuseid tasuta või soodsama hinnaga.

Apotheka kliendiprogrammiga liitunud klientidele ja teenusele registreerumisel eelnevalt sisseloginud klientidele osutatud teenuste info (teenuse aeg jm teenusega seotud andmed) säilivad Apotheka kliendikaardiga seotud kontol. Klient, kes ei ole liitunud Apotheka kliendiprogrammiga või kes ei ole teenusele registreerumisel sisseloginud või teenuse saamisel esitanud kliendikaarti, saab nõustumise korral teenusega seotud andmed oma e-posti aadressile; PetCity ei sälita teenusega seotud andmeid pärast teenuse osutamist, kui klient ei esita teenuse saamisel Apotheka kliendikaarti ja soovib teenust kliendiprogrammi väliselt. 

Veebis osutatavale teenusele registreerimise järgselt saate e-kirja teel registreerumise kinnituse ja arve oma e-posti aadressile, mille olete märkinud veebiteenusele registreerimisel. Veebiteenuse eest tuleb tasuda arve alusel ettemaksuna. Pärast arve tasumist ja laekumist PetCity kontole, saadetakse teile videokõnerakenduse link.

Juhul kui pärast teenusele registreerimist selgub, et kokkulepitud aeg ei ole sobiv, palume sellest teada anda, et saaksime aja vabastada teistele klientidele. Sellisel juhul tagastatakse teile veebiteenuse eest tasutud ettemaks 7 päeva jooksul teenusest loobumise teate saamisest. Juhul kui teatate broneeringu tühistamisest ette vähem kui 12 tundi, on Pet City OÜ-l õigus jätta broneeringu tegemisel tasutud ettemaks tagastamata broneeringu täitmise ettevalmistamisega seotud kulude katteks.

PetCity teenusele registreerimisega olete informeeritud, et Pet City OÜ töötleb teie poolt edastatud isikuandmeid teiega sõlmitud teenuslepingu täitmiseks ja püsikliendiprogrammi raames järgnevalt toodud eesmärkidel ja tingimustel:

  • Isikuandmete töötlemine on vajalik PetCity teenusele registreerimiseks ning kliendimugavuse tõstmiseks: PetCity püsiklient saab vaadata temale osutatud teenuseid ja nende tulemusi oma PetCity kliendikontolt.
  • Kliendi isikuandmete töötlemisel on vastutav töötleja Pet City OÜ  (edaspidi Töötleja), registrikood 12252155, aadress Vae tn 16 Laagri alevik, Saue vald Harjumaa 76401, e-post info@petcity.eu
  • Töötleja töötleb (muuhulgas kogub, salvestab, säilitab ja edastab) järgmisi Kliendi poolt edastatud isikuandmeid: kliendi ees- ja perenimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, ettemaksu tasumisel pangakontoga seonduvad andmed ja teenusega seotud info.
  • Töötleja töötleb Kliendi poolt edastatud isikuandmeid teenuse osutamisele registreerimiseks ja teenuse osutamiseks ning pärast teenuse osutamist püsiklientide andmeid kliendimugavuse eesmärgil (vt esimene alapunkt).
  • Töötleja edastab Kliendi poolt edastatud isikuandmed Pet City OÜ koostööpartneriks olevale Apotheka kliendiprogrammi haldavale juriidilisele isikule, et teenusega seonduvad andmed oleksid kättesaadavad Kliendi Apotheka kliendikontol, samuti on Töötlejal õigus edastada või teha kättesaadavaks kliendiandmeid (aadress, nimi, e-post, telefon) PetCity teenuste osutamisega seotud isikutele teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses, nt PetCity kliinikutele (Eesti Veterinaaria Kliinikum OÜ), kes pakuvad kliendile teenust, samuti IT- raamatupidamise- ja  turundusteenuse osutajad, sh klienditeavituste (uudised, kliendipakkumised) väljasaatmise teenust pakkuvad isikud (Smaily).
  • Töötleja kohustub isikuandmete töötlemisel lähtuma isikuandmete kaitse seadusest (IKS) ja andmekaitset reguleerivast üleeuroopalisest isikuandmete kaitset reguleerivast määrusest (GDPR) sh hoidab andmeid konfidentsiaalsena ning ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes pole õigustatud  andmeid töötlema PetCity teenustega seoses.
  • Kliendil on seoses tema isikuandmete töötlemisega õigus saada Töötlejalt infot tema kohta kogutud isikuandmete kohta, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, isikuandmete töötlemise lõpetamist, andmete kustutamist jm õigused, mis on nimetatud IKS-s ja GDPR-is.
  • Eelnimetatud õiguste realiseerimiseks esitab Klient vastavasisulise avalduse e-posti aadressile tagasiside@petcity.eu, millele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.