Kliendiandmete töötlemise põhimõtted PetCity kliendiprogrammi raames

Käesolevad põhimõtted on välja töötanud Pet City OÜ, kes on PetCity kliendiprogrammi vastutav töötleja. Tingimused on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad PetCity kliendiprogrammi raames klientide isikuandmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused).

PetCity töötleb Kliendi isikuandmeid, kui klient on liitunud PetCity kliendiprogrammiga. Liitumine on võimalik PetCity kaubamärki kandvates kauplustes, PetCity veebilehel iseteeninduskeskkonnas, samuti Pet City, Apotheka Beauty ja Apotheka poodides.

  1. Üldsätted ja mõisted

Käesolevad Tingimused on Klientidele kättesaadavad veebilehel www.petcity.ee

PetCityl on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades Klienti muudatustest PetCity veebilehel või muul viisil (nt kliendilehe kaudu). Muudatused jõustuvad nende avaldamisest PetCity veebilehel, kui muudatustes ei ole sätestatud teist tähtaega.

Mõisted

PetCity – PetCity kaubamärgi all tegutsevad poed, sh veebipood, Pet City OÜ.

Isikuandmed – füüsilisest isikust Kliendiga seostatav igasugune info.

Kliendiandmed – igasugune teave, mis on PetCityle teatavaks saanud seoses Kliendi poolt PetCity kliendikaardi kasutamisega või kliendiks registreerimisega.

Klient – füüsiline isik, kes kasutab oste tehes või teenuseid tarbides PetCity kliendikaarti, sh ID-kaarti PetCity kauplustes ja Apotheka lojaalsusprogrammiga liitunud koostööpartnerite juures.

Kliendiandmete/Isikuandmete Töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kasutamine, kogumine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, kustutamine, hävitamine jmt. tegevused.

Kliendiandmete vastutav töötleja PetCitystt kaupade ostmisega või teenuste tellimisega seoses on Kliendiandmete vastutavaks töötlejaks  Pet City OÜ; PetCity kliendikaardi registreerimisega seoses kogutavate andmete osas (ostude sisu ja kuupäevad) on vastutavaks töötlejaks Pet City OÜ.

 

  1. Andmetöötluse üldpõhimõtted ja töödeldavad andmeliigid

2.1. PetCity on õigustatud kasutama Kliendiandmete töötlemisel volitatud töötlejaid, kelleks on muuhulgas  ettevõtjad, kes pakuvad IT-tugiteenuseid ning turundusteenust kliendiprogrammi raames. Kliendiandmete edastamisel volitatud töötlejale tagab Vastutav töötleja, et volitatud töötlejad töötlevad Kliendiandmeid vastutava töötleja juhiste kohaselt, täidavad konfidentsiaalsusnõudeid ja rakendavad kohaseid turvameetmeid.

2.2. Kliendiandmete töötlemisel lähtub PetCity kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine.

2.3. Kliendiandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidu piires.

2.4. PetCity kogub ja töötleb ainult PetCity kliendikaardi programmiga liitunud Kliendi järgnevaid isikuandmeid:

2.4.1.      Kliendi kauba- ja teenuste ostuandmed, mis on tehtud kliendiprogrammiga liitunud kauplustes ja PetCity koostööpartnerite juures;

2.4.2.      Kliendi registreerumisel püsikliendiks kogutud kontaktandmed, sh valikuliselt kogutavad andmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefon, isikukood (sünniaeg) e-posti aadress, keele-eelistus;

2.4.3.      Suhtlusandmed: PetCity ja Kliendi vaheline suhtlus kliendiprogrammiga seotud küsimustes e-posti või kirja teel.

  1. Kliendiandmete töötlemise eesmärgid

PetCity töötleb Kliendiandmeid selleks, et:

3.1. hallata kliendisuhteid ning pakkuda kliendile ülevaadet PetCity kliendiprogrammi raames kasutatud teenustest, saadud hüvedest ja tehtud ostudest.

PetCity töötleb Kliendiandmeid Kliendiga lepingu täitmiseks: Kliendi poolt programmiga liitumise järel programmiga seotud hüvede pakkumiseks, sh  teostatud ostude ja teenuste andmete säilitamine iseteeninduskeskkonnas PetCity veebis;

Kliendi nõusolekul kliendipakkumiste jt. turundusliku iseloomuga materjalide saatmiseks ning Kliendi soovil Kliendiandmete ajakohastamiseks.

3.2. PetCity, õigustatud huvi alusel, näiteks profileerimine ostuandmete alusel ja sihitud pakkumiste tegemine.

3.3. Osutada Kliendile lisateenuseid, viia läbi turuanalüüse ja teha statistikat. Selleks võib PetCity pakkuda Kliendile oma koostööpartnerite teenuseid, sealhulgas teha pakkumisi, mis põhinevad Kliendi nõusolekul või PetCity soovil pakkuda Kliendile parimat teenust. PetCity võib viia läbi Kliendiuuringuid, teha turuanalüüse ja koostada statistikat, korraldada kampaaniaid, mis põhinevad PetCity õigustatud huvil; täiustada ja arendada uusi teenuseid või testida tehnilisi, sh kampaanialahendusi.

3.5. Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse täitmisel või PetCity õigustatud huvil nt juriidiliste nõuete, pöördumiste jmt koostamiseks ja vastamiseks.

  1. Personaalsete pakkumiste tegemine ning Kliendi profiilianalüüs

4.1. Profiilianalüüs on Kliendi isikuandmete töötlemistoiming, mille raames analüüsistakse isiku huvisid, ostu tegemise kohta/piirkonda, isiklikke eelistusi kaupade osas jmt. Profiilianalüüsi kasutatakse Kliendile turunduslike pakkumuste saatmiseks, kui klient on turundussõnumitega nõustunud. Vastavat analüüsi on PetCityl õigus teha õigustatud huvi olemasolul või Kliendi nõusolekul. Profiilianalüüsil ei ole Kliendile õiguslikke tagajärgi, vaid analüüsi eesmärk on pakkuda Kliendile paremat teenust, sh Kliendile huvipakkuvaid tooteid, võttes arvesse Kliendi eelistusi.

4.2. PetCity  saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumusi ja uudiskirju. Otseturundus võib põhineda kliendi poolt kasutatavate teenuste või ostetud toodete analüüsil. Pakkumusi võib saata Kliendi kontaktandmetel, mis on kogutud kliendikaardi vormistamisel/hilisemal muutmisel kliendi soovil, samuti võib kliendiandmeid saada ja kasutada seoses Kliendi poolt kliendikaardiga registreerumisel kaupade ostmise või teenuste osutamisega või muul seaduslikul viisil.

4.3. PetCity võib koguda Kliendi kohta statistilisi andmeid kliendikaardiga registreeritud ostude kui ka muude kliendi kohta seaduslikult kogutud andmete (nt eelistatud ostukoht, sugu, vanus, jmt) analüüsimise teel.

  1. Isikud, kellel on õigus Kliendiandmeid töödelda

5.1. Kliendiandmeid võidakse edastada andmete saamiseks õigustatud ametiasutustele, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalveasutused.

5.2. Juriidilised isikud, kes osutavad Apothekale teenuseid nagu näiteks IT-teenus, turundusteenus, kliendikirjade väljasaatmise platvormi teenus, jmt. Teenuse osutajal on ligipääs andmetele niivõrd kui see on teenuse osutamiseks möödapääsmatult vajalik. Kliendiandmetele on piiratud juurdepääs ka kliendiprogrammiga liitunud Apotheka brändi all tegutsevatel apteekidel, Apteegi Beauty OÜ-l (Apotheka Beauty) ja Pet City OÜ-l (Pet City lemmikloomapoed).

5.3. Õigus- ja finantskonsultandid või teised PetCity poolt volitatud isikud, kellel on kliendiandmetele juurdepääs vajalik kliendikaebusega seoses või Vastutava töötleja poolt nimetatud muul põhjusel.

  1. Andmete säilitamise tähtaeg

6.1. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda lepingul (kliendiprogrammi tingimused) Kliendiga, PetCity õigustatud huvil või kohalduval õigusel.

 

  1. Eraisikust Kliendi õigused

Eraisikust Kliendil on PetCity poolt Isikuandmete töötlemisega seoses järgnevad õigused:

7.1. Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud;

7.2. Võtta tagasi oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks, kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel (nt nõusolek otseturunduspakkumuste saamiseks);

7.3. Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks ning PetCity analüüsib, kas nõuet on võimalik täita.

7.4. Taotleda oma andmete kustutamist, nt kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel ning Klient võtab nõusoleku tagasi. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmed, mille kustutamist taotletakse töödeldakse ka teistel alustel, nt lepingu või juriidilise kohustuse täitmiseks.

7.5. Saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt, või kui see on tehniliselt võimalik, edastada oma andmed teisele teenusepakkujale (õigus andmete ülekandmisele).

7.6. Saada infot, kas PetCity töötleb tema isikuandmeid ning saada sellistest  andmetest ülevaade.

7.7. Esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes, kui andmete töötlemine põhineb PetCity õigustatud huvil, nt profiilianalüüsil eesmärgiga pakkuda Kliendile tema profiilile vastavaid tooteid.

7.8. Kõik Kliendi poolt käesolevas punktis 7 nimetatud taotlused tuleb esitada punktis 8 toodud kontaktidel digitaalselt allkirjastatud või omakäeliselt allkirjastatud vormis.

7.8. Esitada kaebus Isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega.

  1. Kontaktandmed

8.1. Kliendil on õigus pöörduda PetCity poole tema Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega veebilehel www.petcity.ee  toodud kontaktidel.

8.2. Eraisikust kliendid võivad pöörduda andmekaitsega seotud küsimustes e-posti aadressile: andmekaitse@magnum.ee  

 

Ver. 4. kehtib alates 01.04.2024.