Oleme siia lehele kokku koondanud Pet City OÜ kliendiandmete töötlemise põhimõtted (Privaatsuspoliitika).

 

Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad Pet City OÜ (edaspidi PetCity) lemmikloomakeskuste, veebipoe (adressil www.petcity.ee) ja kliinikute (Eesti Veterinaaria Kliinikum OÜ) külastajate (edaspidi Kliendid) andmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused).

PetCity töötleb Kliendi isikuandmeid, kui Klient on registreerinud kliendikaardi ja ostab PetCity keskustest kaupu või külastab PetCity veebipoodi või ostab kliiniku või teisi lemmikloomateenuseid. PetCity töötleb Kliendi isikuandmeid ka juhul, kui Klient avaldab soovi saada PetCity kliendiks. Kliendikaart on ID-kaardi põhine; kliendikaardina kehtib ka ´Apotheka´ kliendikaart.

 

Tingimused kehtivad alates 25. maist 2018. a, kuid kohalduvad ka enne eelnimetatud kuupäeva Kliendi poolt PetCity´le avaldatud kliendiandmete töötlemisele.

1.      Mida käesolevad tingimused Kliendile tähendavad?

Tingimused on välja töötatud, sest oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Käesolevad Tingimused annavad ülevaate meie tavade kohta kliendiandmete töötlemisega seoses, sealhulgas (a) milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me töötleme (b) kuidas PetCity infot töötleb (kasutab, avaldab jne); (c) Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega. PetCity keskuseid, sh veebipoodi külastades, eeldame, et olete käesolevaid Tingimusi lugenud ja nõustute nendega.

Käesolevad Tingimused on Klientidele kättesaadavad PetCity lemmikloomakeskustes, kliinikutes ja veebilehel www.petcity.ee

PetCityl on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta. Muudatused jõustuvad avaldamisest PetCity veebilehel, kui muudatustes ei ole sätestatud teist tähtaega.

Külastades Pet City OÜ lemmikloomakeskuseid või kliinikut nõustute PetCity privaatsuspoliitikaga. Kui Te mingil põhjusel ei nõustu nende tingimustega, on Teil võimalik loobuda veebisaidi/keskuste kasutamisest, samuti esitada meile Tingimustega seoses küsimusi punktis 9 nimetatud kontaktidel.

Välised lingid: PetCity veebisait kasutab linke, mille veebisaite haldavad kolmandad osapooled. Kui Te klikite mõnele sellistest linkidest suunatakse Teid PetCity saidilt edasi veebisaiti omava organisatsiooni või ettevõtte kodulehele. Isegi kui kahe organisatsiooni veebisaitide vahel eksisteerib seos, ei oma PetCity kontrolli kolmanda osapoole veebisaidi üle. Igaüks neist omab isiklikku isikuandmete kogumise, menetlemise ja privaatsuse poliitikat. Külastades mõnda sellistest saitidest, peaksite enne andmete jagamist, tutvuma eraldi selle lehe privaatsuspoliitikaga.

 Mõisted

PetCity – `PetCity´ kaubamärgi all tegutsevad lemmikloomapoed, sh aadressil www.petcity.ee  asuv veebipood ning PetCity kaubamärgi all tegutsevad veterinaarkliinikud.

Isikuandmed – füüsilisest isikust Kliendiga seonduv igasugune info.

Kliendiandmed – igasugune teave, mis on PetCityle teatavaks saanud seoses Kliendi poolt PetCity lemmikloomakeskuste, sh kliiniku ja veebipoe külastamisega või kliendiks registreerimisega.

Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või on ostnud PetCity lemmikloomakeskustes või veebipoes müüdavaid kaupu või kasutab või on kasutanud PetCity kliiniku, hotelli või salongi (grooming) teenuseid.

(Kliendiandmete) Töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kasutamine, kogumine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, kustutamine, hävitamine jmt. tegevused.

MAGNUM grupp – Eesti ettevõte MM Grupp OÜ ning viimase tütarettevõtja AS MAGNUM ning kõik juriidilised isikud, milles AS MAGNUM omab otsest või kaudset osalust valitseva mõju kaudu. 

PetCity lemmikloomakeskuste Klientide Kliendiandmete vastutav töötleja on Pet City OÜ. PetCity Rannamõisa, Tähesaju, Tartu Lõunakeskuse kliiniku ja Pärnu Keskuse kliinikute Klientide kliendiandmete vastutav töötleja on Eesti Veterinaaria Kliinikum OÜ.

2.      Milliseid andmeid me töötleme ja miks?

2.1.  PetCity kogub ja Töötleb ainult PetCityst kaupade ostmisega, osutatavate teenustega ja kliendisuhtega seotud järgnevaid andmeid:

2.1.1.      Kliendi registreerumisel püsikliendiks Kliendi kontaktandmed: nimi, isikukood või sünniaeg, aadress, telefon, e-posti aadress;

2.1.2.      Veebikeskkonnas ostu sooritamisel IP aadress ja "küpsiste" informatsioon: nagu paljude teistegi veebisaitide puhul, salvestab PetCity veebisait Teie IP aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega "küpsised" (cookies). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad Teie veebilehitsejat PetCity serveris end automaatselt identifitseerida. Soovi korral võite oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuigi sellega seoses võib teatud veebisaidi aladel tekkida probleeme lehe kasutamisega. PetCity ei seo IP-aadressi personaalsete isikuandmetega. See tähendab, et Teie kasutaja sessiooni jälgitakse, kuid Teid ei seostata isiklikult. Kuigi teatud sorti küpsised võimaldavad meil Teie andmeid säilitada - näiteks veebivormide täitmisel. Sedasorti küpsiseid saadetakse veebilehitsejale ainult juhul kui olete andnud oma nõusoleku informatsiooni säilitamiseks. Küpsiste kasutamisega seonduv on reguleeritud küpsiste kasutamise tingimustes https://www.petcity.ee/privacy-policy-cookie-restriction-mode.

2.1.3.      Finantsandmed: pangakonto number, kui makseid teostatakse veebipoes või lemmikloomakeskustes kaardimaksega.

2.1.4.      Suhtlusandmed: veebipoes kauba ostmisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestlused, PetCity ja Kliendi vaheline suhtlus e-posti või kirja teel ning suhtlus, mis salvestatakse helistades PetCity kõnekeskusesse (+372 6020888) või kliiniku klienditoe telefonile numbril 15222. Kliendil on õigus pöörduda PetCity poole teiste suhtluskanalite teel (näiteks tulla lemmikloomakeskusesse kohale), kui klient ei soovi telefonikõne salvestamist ning seetõttu oma andmete töötlemist.

2.1.5.      Ostude ja teenustega seotud andmed: nt PetCityst teostatud ostudega või teenustega seonduv info (nt nõusoleku vormid, kokkulepped teenuse, sh veterinaarteenuse kohta jmt); veebipoest kauba kättetoimetamisega seonduv info, päringud ja kaebused, sh p.2.1.4 telefoni teel esitatud kaebused;

2.1.6.      Lemmikloomakeskustes turvakaameratele jm videovalvesüsteemidele jäädvustatud andmed selleks, et ennetada, vähendada ja märgata kuritegusid (vargused, vandalism jm) seoses omandi ja varaga ning Klientide ja teiste isikute eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise, kaitseks. Videovalvesüsteeme kasutatakse selleks, et:

-         tagada klientide, töötajate, muude isikute ja kaupade turvalisus;

-         teha kindlaks meie lemmikloomakeskustes ning nende välisterritooriumil toimuvad loata viibimised, sissemurdmised, vargused, rünnakud, pettused rahatehingutes ja kõik muud ebaseaduslikud teod;

-         selleks, et jälgida isikute liikumist, kogunemist ja käitumist, et tagada paremini keskuste ja poodide turvalisus;

-         selleks, et jälgida omandit, st territooriumi ja keskuste parkla seisukorda, varuväljapääsude seisundit jms;

-         uurida kuritegude toimepanemist, selle kahtlust või muid vahejuhtumeid;

-         kaitsta, esitada ja teostada õigusnõudeid.

Eelnevates punktides toodud eesmärkidel töödeldakse isikuandmetena Kliendi jt Lemmikloomakeskustes viibivate isikute kujutist ja kõiki teisi isikuandmeid ja tegevusi, mis on nähtavad videovalvega alas.

2.2. Kliendiandmete töötlemisel lähtub PetCity kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine.

2.3. Kliendiandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidu piires.

3.      Kuidas PetCity kasutab kogutud Kliendiandmeid? (Kliendiandmete töötlemise eesmärgid)

PetCity töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et:

3.1. osutada Kliendile kvaliteetset teenust ning hallata kliendisuhteid. Kliendiandmeid töödeldakse Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks (kaupade ostud ja teenused PetCity lemmikloomakeskustes ja kliinikutes), sh töödeldakse kliendi andmeid PetCity kõnekeskusesse helistades kõnede salvestamisel. Kõnesalvestise eesmärk on registreerida kliendikaebused, küsimused või teenuste tellimused, et tagada kliendiga sõlmitud lepingu täitmine ja kaebustele vastamine ning p 3.6 nimetatud nõuete tõendamine; Kliendi nõusolekul kliendipakkumiste jt. turundusliku iseloomuga materjalide saatmiseks ning Kliendi soovil Kliendiandmete ajakohastamiseks.

3.2. Kaitsta Kliendi ning PetCity õigustatud huve (vara kaitse) ja isikute elulisi (tervis ja elu) huve (nt videovalve lemmikloomakeskustes), uurida teenuse kvaliteeti ning tõendada nii kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestluste abil  kui ka  PetCity klienditoe kõnesalvestistega kauba müügiga ja teenustega seonduvaid tegevusi ja pretensioonide lahendamist.

3.3. Osutada Kliendile lisateenuseid, viia läbi turuanalüüse ja teha statistikat. Selleks võib PetCity pakkuda Kliendile oma koostööpartnerite teenuseid, sealhulgas teha pakkumisi, mis põhinevad Kliendi nõusolekul või PetCity soovil pakkuda Kliendile parimat teenust. PetCity võib viia läbi Kliendiuuringuid, teha turuanalüüse ja koostada statistikat, korraldada kampaaniaid, mis põhinevad PetCity õigustatud huvil täiustada või arendada uusi teenuseid, PetCity veebipoodi või põhineb Kliendi nõusolekul.

3.4. Tagada teenuste nõuetekohane osutamine.

3.5. Tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogilisi lahendusi, kohandada veebipoe vaateid erinevatele seadmetele ja arendada teenuseid testimise ja parandamise teel, mis põhineb PetCity õigustatud huvil.

3.6. Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse (nt raamatupidamislike kohustuste, kaugmüügiga seonduvate nõute jmt) täitmisel või PetCity õigustatud huvil nt juriidiliste nõuete, pöördumiste, kliendikaebustele vastuste jmt koostamiseks. Näiteks  kliendi poolt e-kirja teel, telefoni või suhtluskanali kaudu esitatud küsimuste, tellitud teenuste, esitatud pretensiooni vm nõude lahendamiseks või faktilise asjaolu tõendamiseks. Telefonisalvestustele on juurdepääs PetCity kõnekeskuse töötajatele ning kliendi küsimust või pretensiooni lahendavale PetCity või kliiniku töötajale.

3.7. Võtta vastu makseid läbi makseteenuse pakkujate, sh Montonio Finance UAB. Selleks, et võtta vastu Kliendi makseid kauba või teenuse eest, on PetCityl õigus suunata Klient pangalingile läbi makseteenuse pakkuja ning edastada viimasele Kliendi maksega seonduvaid andmeid.

4.      Kuidas me teeme pakkumusi oma klientidele?

4.1. PetCity saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumusi ja uudiskirju. Otseturundus võib põhineda kliendi poolt kasutatavate teenuste või ostetud toodete analüüsil. Pakkumusi võib saata Kliendi nõusolekul tema kontaktandmetele, mis on kogutud kliendikaardi vormistamisel, seoses kaupade ostmise või teenuste osutamisega või muul seaduslikul viisil.

4.2. Profiilianalüüs on Kliendi isikuandmete töötlemistoiming, mille raames analüüsistakse isiku huvisid, elukohta, isiklikke eelistusi (nt koera, kassi või muu lemmikuga seotud tooted) jmt. Profiilianalüüsi kasutatakse Kliendile turunduslike pakkumuste saatmiseks. Vastavat analüüsi on PetCityl õigus teha õigustatud huvi olemasolul, juriidilise kohustuse täitmisel, lepingu täitmisel või Kliendi nõusolekul. Profiilianalüüsil ei ole Kliendile õiguslikke tagajärgi, vaid analüüsi eesmärk on pakkuda Kliendile paremat teenust, sh Kliendile huvipakkuvaid tooteid.

4.3. PetCity võib Kliendiandmeid töödelda e-teenuste kasutusmugavuse tõstmiseks, nt Kliendile ostuajaloo kuvamine veebipoes, personaalsete pakkumuste loomine jmt.

4.4. PetCity võib koguda Kliendi kohta statistilisi andmeid läbi kliendikaardiga registreeritud ostude kui ka muude andmete (nt elukoht, vanus jmt) analüüsi.

5.      Kellele me võime kliendiandmeid edastada?

5.1. Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalveasutused, sh Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelvalve amet.

5.2. PetCity võib avaldada Kliendiandmeid kolmandatele isikutele, kes osutavad PetCity'le teenuseid ja kes täidavad PetCity Kliendiandmete kaitsele kehtestatud nõudeid. Kolmandateks osapoolteks võivad olla PetCity partnerid, kelle ülesanneteks on kaupade komplekteerimine, transport, veebipoe osas veebisaidi hooldamine ja selle sisuhaldus, turundusega seotud partnerid, sh juriidilised isikud, kes kuuluvad AS MAGNUM gruppi ja kes osutavad PetCityle teenuseid ning klienditeavituste (uudised, kliendipakkumised) väljasaatmise teenust pakkuvad isikud (Smaily).

5.3. Ostude tegemisel Apotheka kliendikaardi registreerimisel edastatakse andmed  kliendikaardi andmete töötlemise eest vastutavale isikule, Allium UPI OÜ-le.

5.4. PetCityl on õigus avaldada Kliendiandmeid ka turvafirmale (keskuste valvega seotud andmed, sh videosalvestiste andmed) audiitorile, õigus- ja finantskonsultandile või teistele PetCity poolt volitatud isikutele tingimustele, et nimetatud isikutele andmete avaldamine on vajalik (õigustatud huvi olemasolul).

6.      Kui kaua me andmeid säilitame?

6.1. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda lepingutel Kliendiga, PetCity õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seonduvad seadused, kaugmüügiga seonduv regulatsioon, veterinaarteenuse osutamisega seonduvad jm õigusnormid). Videovalve salvestisi ei säilitata üle ühe kuu, välja arvatud juhul, kui salvestis sisaldab määratletud eesmärgi saavutamiseks vajalikku teavet. Sellisel juhul säilitatakse salvestist tuvastatud probleemi lahendamiseni või vastava juurdluse lõpetamiseni. Pet City ja kliinikute klienditoe telefonile helistades salvestatud kõnesid säilitatakse 60 päeva arvates kõne salvestamisele järgnevast kuust. Seejärel kõnesalvestised hävitatakse.

7.      Millised õigused on eraisikust Kliendil?

 Eraisikust Kliendil on PetCity poolt Isikuandmete Töötlemisega seoses järgnevad õigused:

7.1. Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud;

7.2. Võtta osaliselt või täielikult tagasi oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks (nt nõusolek otseturunduspakkumuste saamiseks). Kui Klient võtab tagasi enda isikuandmete töötlemise nõusoleku kliendiprogrammi raames, ei saa PetCity võimaldada kliendile kliendikaardi kasutamist ning kaart suletakse ja kõik kliendikaardiga seonduvad õigused lõpetatakse. Nõusoleku saab tagasi võtta, saates taotluse läbi aadressile info@petcity.ee või pöördudes lemmikloomakeskuste infolauda.

7.3. Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks ning PetCity analüüsib, kas nõuet on võimalik täita.

7.4. Taotleda oma andmete kustutamist, nt kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel ning Klient võtab nõusoleku tagasi. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmed, mille kustutamist taotletakse töödeldakse teistel alustel, nt lepingu või juriidilise kohustuse täitmiseks.

7.5. Saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt, või kui see on tehniliselt võimalik, edastada oma andmed teisele teenusepakkujale (õigus andmete ülekandmisele).

7.6. Saada infot, kas PetCity töötleb tema isikuandmeid ning saada neile andmetele juurdepääs.

7.7. Esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes, kui andmete töötlemine põhineb PetCity õigustatud huvil, nt profiilianalüüsil eesmärgiga pakkuda Kliendile tema profiilile vastavaid tooteid.

7.8. Esitada kaebusi Isikuandmete Töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega.

7.9. Juhul kui soovite kasutada ükskõik millist eeltoodud õigust edastage taotlus, kas punktis 9.3. toodud kontaktidele või vabas vormis PetCity lemmikloomakeskuse töötajale. Oluline on taotlus digiallkirjastada või omakäelisel allkirjastamisel lisada Teie isikut tõendava dokumendi andmed (foto). Kui esitate taotluse lemmikloomakeskuses palume tõendada oma isikut keskuse töötajale isikut tõendava dokmendi alusel. See on vajalik, et saaksime olla veendunud, et olete andmesubjekt ja õigustatud taotlust esitama.

8.      Kuidas on tagatud teie andmete turvalisus veebis?

PetCity veebisait omab vajalikke meetmeid, et kaitsta veebisaidil kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Oleme kehtestanud mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Andmete turvalisusega seonduvaid nõudeid vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

9.      Kuidas meiega ühendust võtta?

9.1. Kui Teil on küsimusi seoses käesolevate tingimustega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust.

9.2. Teil on õigus pöörduda PetCity poole oma Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega meie veebilehel www.petcity.ee  toodud kontaktidel.

9.3. Eraisikust kliendid võivad pöörduda määratud andmekaitsespetsialisti poole e-post: andmekaitse@magnum.ee 

Videovalve

Vastutav töötleja: Pet City OÜ
Registrikood 12252155
Telefon 665 9100 
E-posti aadress info@petcity.eu

Tingimused: Videovalve

________________________________________