Vastutav töötleja: Pet City OÜ

Registrikood 12252155
Telefon 665 9100 
E-posti aadress info@petcity.eu

Millised on andmetöötlustoiminguid võimaldavad õiguslikud alused ja eesmärgid?

Isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvist tulenevalt, isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt f alusel. Videovalve kasutamise eesmärgiks on tagada töötajate ja klientide turvalisus, vara kaitse, ohustava olukorra ennetamine ning korrarikkumise menetlemisel asjaolude väljaselgitamisele ja tõendamisele kaasaaitamine. Videovalve kasutamise kohta on läbi viidud õigustatud huvi analüüs, mille põhjal veenduti selliste andmetöötlustoimingute õiguspärasuses. Kaameratega valvesüsteem võimaldab reaalajas ja ka tagantjärele tuvastada objektiivselt erinevaid vara- ja/või isikute vastaseid olukordi. Videovalvega seoses isikuandmete töötlemine on analüüsitud ja põhimõtted reguleeritud. Sellest tulenevalt on riive isikuandmete väärkasutuseks minimaalne.

Kuidas salvestisi kasutame? Millised on erinevad andmetöötlustoimingud?

Turvakaamerate kasutamine on analüüsitud ning selle tulemusena on välja selgitatud, et tegevus on vastavuses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega. Turvakaamerate kasutamine ja salvestiste olemasolu on vajalik järgnevatel eesmärkidel: vajadus edastada korrarikkumise menetluse info kindlustusjuhtumite korral kindlustusjuhtumi käsitlejale, süüteomenetluste korral politseile, prokuratuurile ja/või kohtule. Salvestisi kasutatakse vaid eeltoodud eesmärkidel.

Kellelt saada infot oma isikuandmete töötlemise kohta ja kes saavad tutvuda salvestistega?

Küsimuste korral pöörduda Pet City OÜ poe töötaja poole või siis edastada oma andmetöötluse kohta käiv küsimus digiallkirjastatuna, et saaksime Teie isiku tuvastada, e-postile info@petcity.eu. Videokaamerate salvestistele pääsevad ligi vaid selleks õigustatud isikud ja määratud Pet City OÜ töötaja(d). Nimetatud isikud saavad põhjendatud juhtudel vastavat infot töödelda ja vajadusel edastada õiguskaitseorganitele/kindlustusseltsile. Klientidele me videosalvestisi üldjuhul ei väljasta kuivõrd videosalvestistel võivad olla ka teiste andmesubjektide andmed.

Kas Pet City OÜ kasutab salvestisi  kliendi suhtes automaatotsuste tegemisel?

Automaatset isikutuvastamist ning vastavat automaatset töötlemist ei toimu.

Kui kaua salvestisi säilitatakse?

Salvestisi säilitatakse 30 päeva alates salvestamise hetkest.

Kontaktandmed:

info@petcity.eu